Ignorare comenzi Panglică
Salt la conținutul principal
SharePoint
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Copyright © 2012 Școala Gimnaziala "Dimitrie Sturdza" Tecuci​


​​​​​​​​​​​​​
  Școala ,,Dimitrie Sturdza” este ,, Oxfordul tecucean”.​​​

                                                                                  Gheorghe Nazare, fost elev al școlii și inspector școlar  I.S.J. GALAȚI


​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​NOUTĂȚI

08.03.2021 Ordin 3300/19.02.2021​OMEd.3300_program nat_Scoala dupa scoala.pdf

10.09.2020 Transparență bugetară​​. Raport Stat de Funcţii.pdf

​​​​06.03.2020 ​​Ministerul Educației întreabă părinții și profesorii ce discipline obligatorii să taie din cele 18 de la gimnaziu, câte ore să reducă și ce materii ar trebui introduse.

Chestionarele online trebuie completate până pe 15 martie

Chestionar pentru părinți​

Chestionar pentru profesori gimnaziu

04.03.2020  - Rezultatele în urma selecției dosarelor candidaților la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor 

Rezultate selectie dosare.PDF 

22.02.2020  - Informaţii cu privire la înscrierea la clasa pregătitoare găsiţi AICI

18.02.2020   ANUNȚ CONCURS POST ÎNGRIJITOR - 1 NORMĂ

     ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA" TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor (femeie de serviciu), 1 normă, perioadă nedeterminată, conform legislației în vigoare.

     Concursul va avea loc la sediul şcolii din Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 26, în data de 11 martie 2020 ora 9,00 și se va desfășura astfel:

 • Selecția dosarelor de înscriere - 04.03.2020, ora 9,00
 • Probă practică – 11.03.2020, ora 9,00
 • Interviu – 13.03.2020, ora 9,00

 • Condiții de participare la concurs:
  ​     Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice HG 286/2011, HG 1027/2014, HG 427/2015 şi HG 269/2016:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul  în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie, sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură de serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 • Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
 • studii : gimnaziale.
          
 • Probele de concurs:
 • selecția dosarelor de înscriere – data: 04.03.2020, ora 9,00
 • probă practică – data: 11.03.2020, ora 9,00
 • interviu – data: 13.03.2020, ora 9,00

 • Condițiile de desfășurare a concursului:

              Înscrierile la concurs, se fac la secretariatul școlii, în perioada 19.02 – 03.03.2020 ora 14,00.
              Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere, se afișează la sediul şcolii. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul şcolii, telefon: 0236811617.

  DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
      a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
      b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
      c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
      d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
      e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate(adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
      f) curriculum vitae;
      g) certificat de integritate comportamentală (până la finalul concursului); solicitarea de eliberare a acestui certificat se realizează la ghișeul de eliberare a certificatului de cazier judiciar.
  Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul.

  Atribuţii principale ale postului:

  a. Gestionarea bunurilor:
 1. preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
 2. preia materialele pentru curăţenie;
 3. răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt la alte activităţi;
 4. răspunde de distribuirea produselor lactate, de panificaţie şi mere la clase;
  b. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:
 1. ştergerea prafului, măturat, spălat;
 2. scuturarea preşurilor (unde este cazul);
 3. spălat uşi, geamuri, chiuvete, faianţă, mozaicuri;
 4. păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
 5. execută lucrări de vopsitorie (când este cazul);
 6. curăţenia sălilor de clasă (zilnic);
  c. Conservarea bunurilor:
 1.         1. controlul zilnic al uşilor, geamurilor, mobilierului, robinetelor şi să semnaleze defecţiunile constatate către muncitorii de întreţinere.​

17.09.2019 Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de muncitor Rezultate finale.pdf

​10.09.2019 Rezultatele selecției dosarelor pentru înscrierea la concursul de ocupare a postului de muncitor de întreținere Rezultate selectie dosare.pdf

26.08.2019   ANUNȚ CONCURS POST MUNCITOR DE ÎNTREŢINERE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA" TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului de muncitor de întreţinere, normă întreagă, perioadă nedeterminată, funcție de execuție, conform legislației în vigoare.​

Documentația se poate consulta aici

Graficul de des​​​fășurare a concursului​ se poate descărca de aici

28.05.2019   Scrisoare de informare privind implementarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR) Scrisoare.pdf

15.04.2019   Orarul programului Național ”Școala Altfel” poate fi consultat aici

03.04.2019    Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de îngrijitor Rezultate.pdf

25.03.2019    Rezultatele selecție dosare concurs îngrijitor Rezultate .pdf

11.03.2019   ANUNȚ CONCURS POST ÎNGRIJITOR - 1 NORMĂ

​     ŞCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA" TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului de îngrijitor, 1 normă, perioadă nedeterminată, conform legislației în vigoare.

     Concursul va avea loc la sediul şcolii din Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 26, în data de 01 aprilie 2019 ora 9,00 și se va desfășura astfel:

Selecția dosarelor de înscriere - 25.03.2097, ora 9,00

 • Probă practică – 01.04.2019, ora 9,00
 • Interviu – 03.04.2019, ora 9,00
 • Condiții de participare la concurs:
       Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice HG 286/2011, HG 1027/2014, HG 427/2015 şi HG 269/2016:

 • are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul  în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie, sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură de serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 • Condițiile specifice de participare la concurs sunt:
 • studii : gimnaziale.  
 • Probele de concurs:
 • selecția dosarelor de înscriere – data: 25.03.2019, ora 9,00
 • probă practică – data: 01.04.2019, ora 9,00
 • interviu – data: 03.04.2019, ora 9,00

 • Condițiile de desfășurare a concursului:

              Înscrierile la concurs, se fac la secretariatul școlii, în perioada 11 - 22 martie 2017.
              Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere, se afișează la sediul şcolii. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul şcolii, telefon: 0236811617.
  DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE
  Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
      a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
      b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
      c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
      d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului);
      e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate(adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
      f) curriculum vitae.
  Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul.

​Atribuţii principale ale postului:

a. Gestionarea bunurilor:

 1. preia sub inventar de la administrator bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
 2. preia materialele pentru curăţenie;
 3. răspunde de bunurile personale ale elevilor aflate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt la alte activităţi;
 4. răspunde de distribuirea produselor lactate, de panificaţie şi mere la clase;
  b. Efectuarea lucrărilor de îngrijire a sectorului:
 1. ştergerea prafului, măturat, spălat;
 2. scuturarea preşurilor (unde este cazul);
 3. spălat uşi, geamuri, chiuvete, faianţă, mozaicuri;
 4. păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
 5. execută lucrări de vopsitorie (când este cazul);
 6. curăţenia sălilor de clasă (zilnic);
  c. Conservarea bunurilor:
 1.        1. controlul zilnic al uşilor, geamurilor, mobilierului, robinetelor şi să semnaleze defecţiunile constatate către muncitorii de întreţinere.

   

22.02.2019  - Informaţii cu privire la înscrierea la clasa pregătitoare găsiţi AICI

26.06.2018 Vă informăm că ierarhia de admitere 2018 pentru candidații ce provin din județul Galați este publicată AICI

Datele vor fi afișate public ​pentru o perioadă de 48 ore, respectiv până​în data de 28.06.2018, ora 12:00

03.05.2018     ​​ISJ Galati, CCD Galati si SCOALA GIMNAZIALA ,,DIMITRIE STURDZA” Tecuci, in parteneriat cu Primaria Mun. Tecuci și Casa de Cultură

au plăcerea de a vă invita pe 1 iunie 2018, de Ziua Internațională a Copilului la Simpozionul Național ,,Dascălul promovatorul tradițiilor străbune” și la Festivalul de cântec și dans popular ,,Dragi mi-s cântecul și jocul”, ediția a VIII-a, înscris în CAERI, poziția 1073.

Festivalul va avea loc pe 1 iunie 2018, ora 9 la sala de spectacole ,,Ion Petrovici”, Tecuci.

În linkul atașat găsiți regulamentul și fișa de înscriere. Ultima zi de înscriere este 25 mai 2018.

Vă așteptăm cu drag!

​SIMPOZIONUL NAŢIONAL /FESTIVAL DE CANTEC SI DANS POPULAR Modalităţi de valorificare a ethosului popular în activ...

Dascălul promovatorul tradițiilor și datinilor străbune - FIȘĂ DE ÎNSCRIERE

https://goo.gl/forms/pIbB3N6FBbEZT8pP2

 
 
 















​26.02.2018 - Informaţii cu privire la înscrierea la clasa pregătitoare găsiţi AICI
Ziua porţilor deschise - 01.03.2018
 • ​​Programul Școlar Colgate la Tecuci În cadrul Programului Şcolar Colgate, iniţiat de voluntarii Crucii Roşii Române și reprezentanții Colgate, cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Dimitrie Sturdza"Tecuci, au desfăşurat activităţi de informare la clasele primare, în perioada lunilor decembrie și ianuarie, activităţi la care cei mici au participat cu mare plăcere şi interes. Acest program a avut ca scop formarea în rândul copiilor, a obiceiurilor de igienă orală, pe care aceştia să le respecte pe tot parcursul vieții.

Amintim doar câteva dintre activitățile desfășurate:

 • Prietenii dințișorilor: fructele, periuța, ața dentară, pasta de dinți. Expoziție cu desene și colaje „salata de fructe"; „Zâmbet pentru Colgate"- clasa pregătitoare A, invitat medic stomatolog Elena Moraru, director, prof. Raluca Gabor. „Prietenii sănătății" – prezentare de filmulețe, realizare desene, exerciții practice de igienă orală, explicații, demonstrații, „Cântece și încântare… la noi la pregătitoare"- înv. Florentina Golea;
 • Vizionare filmuleț „Dr. Colgate" , clase a III-a A, elevii au discutat pe tema importanței păstrării igienei orale – director adjunct, înv. Irimia Mioara;
 • „Cum e să fii un dințișor" – memorare; „Ce îi place dințișorului" – abilităţi practice, colorare, decupare, îndoire (Expoziție cu dințișori veseli și triști), clasa I A – înv. Tudorache – Marin Viorica;
 • „Prietenii dinţişorului", a III-a B, a evidenţiat prietenii dinţilor, paşii pentru o igienă orală completă. După vizionarea unui scurt filmuleţ, elevii au compus ghicitori şi au dat viaţă desenelor prin culoare. Au amenajat apoi un panou cu lucrările realizate – înv. Ceparu Iuliana;
 • „Dințișorul marionetă", clasa a II-a A,  colorare și scriere imagini; „Dinți îngrijiți, sănătate de fier", un dialog între un dinte sănătos și unul bolnav – înv. Pârvana Dumitra;
 • Joc de rol: „Zâna Măseluță", clasa I C – înv. Vasilie Simona – invitat medic stomatolog Chiscop Eduard;
 • Clasa I B, „Dinți frumoși și sănătoși" – inv. Neamţu Elena, prof. Dascălu Elena, invitat: medic stomatolog Mazilu Mihai;
 • Clasa a II-a B – înv. Nicoleta Epure;
 • Start în Poiectul Colgate pentru elevii clasei a IV-a B – înv. Elena Ţarălungă;
 • Clasa a II-a C – înv. Cojocea Emil.

Galerie foto

Prof. Dascălu Elena,  Coordonator Program Școlar Colgate​​


 • ​ANUNȚ BIBLIOTECAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ​ Stimați colegi, în Bibliotecă voi desfășura următoarele activități, la care vă invit să colaborăm:​

​1.  Toamna vine cu belșug. Marți 14.11.2017, ora 1100   

2.  Ce să fiu? Marți 22.11.2017, ora 1100​ 

3.  1 Decembrie - Sărbătoarea Națională

4.  Împodobim bradul - Tradiții și obiceiuri de Crăciun 

Bibliotecar,      ​

  Nicoleta Radovici                                                                                                                                                                                                                                                                                  

​Începând cu data de 01.11.2017 biblioteca școlii va funcționa după următorul program:          

 ​ LUNI - JOI   0800 - 1630       

  VINERI     0800 - 1400

ZIUA ȘCOLII -  Joi 26.10.2017 au avut loc  activități de celebrare a patronului spiritual al școlii noastre, ”Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir” ​Aricol de presă

Vineri 06.10.2017 - Festivalul Internațional al Aforismului Întâlnire cu scriitori de seama: Eleonora Stamate,Victor Cilinca,Paula Cozian, Mihaela Tudor, Elena Popoiu,Nicolae Petrescu Redi,Constantin Ardeleanu.                                                                                                                                                                                                                                                                          Considerațiile elevilor despre aforisme au alternat cu momente muzicale (la chitara si pian) pe acorduri de Chopin, Beethoven si Mozart -Articole din presă aici​ și aici

Festivitatea de deschidere a anului școlar, luni 11.09.2017 ora 09​00articol de presă

Noutăți grade didactice, definitivat 

 1. Calendar de înscriere la examenele pentru obŃinerea gradelor didactice II şi I, în anul şcolar 2017-2018​
 2. Calendarul de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ​
 3. Calendarul predării la ISJ GALAȚI a dosarelor şi cererilor necesare pentru înscrierea la grade didactice​
 4. Documente necesare înscrierii la grad​
 5. Documente necesare înscrierii la definitivat

 •   Începând cu data de 01.09.2017, biblioteca Școlii Gimnaziale ”Dimitrie Sturdza” Tecuci funcționează după următorul program:

                                                                                                  LUNI - JOI    10-15​

În atenția cadrelor didactice
 • Vineri, 01.09.2017, va avea loc Consiliu profesoral cu următoarea ordine de zi
 1. Validarea/alegerea secretarului C.P. pentru anul şcolar 2017-2018;
 2. Validarea fişelor de autoevaluare şi a punctajelor în vederea acordării calificativului anual pentru anul şcolar 2016-2017 personalului didactic şi didactic auxiliar;
 3. Validarea situaţiilor la învăţătură şi disciplină la sfârşitul anului şcolar 2016-2017 în urma sesiunii de corigenţă;
 4. Alegerea membrilor C.A. din rândul cadrelor didactice pentru anul şcolar 2017-2018;
 5. Stabilirea programului de desfăşurare a programului naţional "ŞCOALA ALTFEL";
 6. Validarea comisiilor de lucru şi a responsabililor comisiilor metodicepentru anul 2017-2018;
 7. Repartizarea sălilor de clasă şi a diriginţilor pentru anul şcolar 2017-2018;
 8. Diverse.

FIŞA DE AUTOEVALUARE/EVALUARE ÎN VEDEREA ACORDĂRII CALIFICATIVULUI ANUAL
PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR cuprinzând indicii de performanță și punctajul maxim descarcă

12.07.2017 Rezultatele repartizării in licee se pot vizualiza aici

Totul despre Evaluarea Națională 2017 AICI

Scrisoarea Președintelui Parlamentului European Antonoi Tajani catre cadrele didactice, cu ocazia Zilei Europei

Rezultate finale bibliotecar

Catalog proba scrisă administrator de patrimoniu​

Rezultate selectie dosare administrator de patrimoniu

Rezultate selectie dosare bibliotecar

În atenția cadrelor didactice

 • Luni, 15.05.2017, ora 11, în amfiteatru, are loc instruirea SSM și pe linie de protecția muncii, la care participă toți salarații unității.
 • Consiliul profesoral - joi, 04.05.2017, ora 18, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Prezentare Rapoarte de autoevaluare in vederea obtinerii gradatiei de merit 2017.
2 Informare asupra admitere în învățământul dual:
ORDIN Nr. 3556 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017 - 2018 
ORDIN Nr. 3554 din 29 martie 2017 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual


 • ANUNȚ CONCURS POST ADMINISTRATOR DE PATRIMON​IU - 1 NORMĂ​-informații​   aici
 • ANUNȚ CONCURS POST BIBLIOTECAR - ½ NORMĂ​informații  aici
 • Rezulatele la simularea EN clasa a VIII-a sunt disponibile în secțiunea  Evaluarea Națională
 • Subiecte și bareme LRO și MAT simulare EN
 •  ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE:

– CERTIFICATUL DE NAŞTERE al copilului original și copie  ;
– copie  C.I. a ambilor părinți ;
– decizie divorț (unde este cazul);
– adeverinţă medicală cu VACCINĂRILE copilului;
– adeverință medicală pentru înscriere în colectivitate;
– cerere tip de ÎNSCRIERE (se primeşte de la secretariat, la înscriere).

- dosar cu șină (plastic)

Mai multe informații găsiți în secțiunea Înscriere învățământ primar
 • Ziua porților deschise - miercuri 01.03.2017 între orele 0900 - 1200
 •  ​Simularea națională a examenelor naționale pentru elevii clasei a VIII a  OMENCS_3004

 Limba și literatura română - 13 MARTIE 2017

 Matematică - 16  MARTIE 2017

​ Afișarea rezultatelor - 31 MARTIE 2017


    ORDIN PRIVIND TEMELE PENTRU ACASA - OMENCȘ 5893

​​​​​​    În data de 02.12.2016 cursurile sunt suspendate. Activitățile din data de 2 decembrie 2016 vor fi recuperate până la vacanța de Crăciun dupa orele de program din fiecare zi​. Pe site ​va fi postat programul de recuperare.​


 Editor de conținut

  Legături utile

 NOUTATI

 Vizualizator imagini

 Linkuri rezumat