ANUNȚ CONCURS POST ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU - 1 NORMĂ

 

 

     ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURDZA” TECUCI, organizează concurs pentru ocuparea postului de administrator de patrimoniu, 1 normă, perioadă nedeterminată, conform legislației în vigoare.

     Concursul va avea loc la sediul școlii din Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918 nr. 26, în data de 11 mai 2017 ora 9,00 și se va desfășura astfel:

Ø  Selecția dosarelor de înscriere - 04.05.2017, ora 9,00

Ø  Proba scris㠖 11.05.2017, ora 9,00

Ø  Probă practic㠖 12.05.2017, ora 12,00

Ø  Interviu – 15.05.2017, ora 9,00

 

v  Condiții de participare la concurs:

     Condițiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 3 din Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice HG 286/2011, HG 1027/2014, HG 427/2015 și HG 269/2016:

 

-          are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul  în România;

-          cunoaște limba română, scris și vorbit;

-          are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;

-          are capacitate deplină de exercițiu;

-          are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie, sau de unitățile sanitare abilitate;

-          îndeplinește condițiile de studii, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

-          nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură de serviciul,care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

v  Cerințe specifice postului:

-          are cunoștințe de utilizare a tehnologiei informației (operare PC-WORD, EXCEL, POWERPOINT);

 

v  Condițiile specifice de participare la concurs sunt:

-          studii : îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist.

           

v  Probele de concurs:

Ø  selecția dosarelor de înscriere – data: 04.05.2017, ora 9,00

Ø  proba scris㠖 data: 11.05.2017, ora 9,00

Ø  probă practic㠖 data: 12.05.2017, ora 12,00

Ø  interviu – data: 15.05.2017, ora 9,00

 

v  Condițiile de desfășurare a concursului:

            Înscrierile la concurs, se fac la secretariatul școlii, în perioada 14 aprilie - 02 mai 2017.

            Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere, bibliografia, se afișează la sediul școlii. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii, telefon: 0236811617.

 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează (candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului);

    f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate(adeverința va conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);

    g) curriculum vitae.

Notă: Copiile documentelor vor fi însoțite de actele originale pentru validarea acestora și înscrierea conform cu originalul.

 

 

B. Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs sunt:

 

Atribuții principale ale postului:

 

 

Ø  BIBLIOGRAFIA:

ü  Legea Educației Nr. 1/2011

ü  LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

ü  Legea 98/19.05.2016 – privind achizițiile publice

ü  HG 395/02.06.2016 – Norme metodologice de aplicare a Legii 98/ 2016

ü  H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;

ü  O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

ü  O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

ü  LEGEA nr. 1/2011 Legea educației naționale, cu modificările si completările ulterioare;

ü  ORDIN nr. 5079/ 2016 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;

ü  O.U.G nr. 96/ 2002 privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore,cu modificările si completările ulterioare;

ü  LEGEA nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

ü  LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

ü  LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările si completările ulterioare - secțiunea VI;